Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोल्पा

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोल्पा

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

नागरिक सेवा वडा पत्र 2076-11-28

  

                                                                    नेपाल सरकार

                                                                    गृह मन्त्रालय

                                                              जिल्ला प्रशासन कार्यालय,डोल्पा

नागरिक वडापत्र -Citizen Charter_

 

 

फोन नं.:- ०८७५५००३३,१३३

Website:- http://daodolpa.moha.gov.np

e-mail:- daodolpa@moha.gov.np

              :- daodolpa2076@gmail.com

 

सि.नं.

सेवा सुविधाको विवरण

सेवा प्रवाह हुने कोठा

आवश्यक पर्ने कागजातहरु

सेवा प्राप्त गर्दा लाग्ने

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा/फाँट

गुनासो सुन्ने तथा जिम्मेवार पदाधिकारी

क्षतिपूर्ति

समय

शुल्क

१.

नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र

१.१

वंशज

●सम्बन्धित न.पा./गा.पा.का वडा कार्यालयबाट सिफारिस भएको रु १० को हुलाक टिकट टाँस भएको अनुसूची-१ फाराम,  
● दुवै कान देखिने हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति,

●बाबु, आमाको नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपी, सनाखत गर्ने तीन पुस्ताभित्रको अभिभावक नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपी समेत लिई साथमा आउनु पर्ने,

●बि.सं. २०४६/०१/०१ अघि जन्म भएकाको हकमा निजको सबैभन्दा नजिकको नातेदारसँग नाता प्रमाणित, जन्म प्रमाणित सिफारिस र सो पछि जन्म भएको हकमा जन्मदर्ता प्रमाण पत्र र अध्ययन गरेको भए शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी   
 

प्रमाण पुगेको दिन

शुल्क नलाग्ने

नागरिकता शाखा/स.प्र.जि.अ.

स.प्र.जि.अ. को हकमा प्र.जि.अ. र अन्य कर्मचारीको हकमा स.प्र.जि.अ.

प्र.जि.अ. को हकमा गृह मन्त्रालयमा र अन्यको हकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिने र छानविनबाट ठहरे अनुसारको क्षतिपूर्ति उपलब्ध हुने

१.२

विवाहित महिलाको हकमा

●सि.नं. १.१ मा उल्लेखित प्रमाणपत्रको अतिरिक्त विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र,पतिको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको छाँयाप्रति 

"  "

"  "

"  "

"  "

"  "

१.३

अन्य जिल्लाबाट बसाईसराई भएको हकमा

●सि.नं.१.१ र १.२ को अतिरिक्त बसाई सराई प्रमाण पत्र  
नागरिकता/नावालिक अभिलेख सम्बन्धित जिल्लाबाट भिडाईने

 

"  "

"  "

"  "

"  "

"  "

१.४

पतिको नाम,थर कायम गराउने

●न.पा./गा.पाका वडा कार्यालयबाट सिफारिस भएको रु २० को हुलाक टिकट टाँस भएको अनुसूची-२ फाराम, निवेदन र सिफारिस पत्र

●विवाहदर्ता, पतिको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, निवेदकको सक्कलै नागरिकता न.पा./गा.पा.का वडा कार्यालयको सिफारिस,

●सनाखतका लागि पति वा पतिका तर्फका तीन पुस्ताभित्रका नातेदार ( नागरिकता र नाता प्रमाणित)

"  "

"  "

"  "

"  "

"  "

१.५

कर्मचारी परिवारको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिँदा (सरकारी कार्यालय,संस्थान र सामुदायिक विद्यालय)

●न.पा./गा.पा. का वडा कार्यालयबाट सिफारिस भएको रु १० को हुलाक टिकट टाँस भएको अनुसूची-१ फाराम,

●बाबु, आमाको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको छाँयाप्रति,.

●जन्मदर्ता र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको छाँयाप्रति

●सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस (स्थायी शुरु नियुक्ति र कर्मचारी संकेत नं. खुलेको)  

●स्थायी नियुक्तिपत्रको प्रतिलिपि.

●उपरोक्त कागजातहरुको २/२ प्रति

"  "

"  "

"  "

"  "

"  "

 

 

नोट: स्थानीयतहको सिफारिस, प्रहरी प्रतिवेदन, नाता प्रमाणित, मतदाता परिचयपत्र, नावालिग अभिलेख, जग्गाधनी पूर्जा, स्थायी वसोवास भईरहेको स्थानीय निकायको सिफारिस लगायतका बिषयमा बुझ्नु पर्ने देखिएमा बुझ्न सकिने ।

१.६

वैवाहिक अंगिकृत

● रु १० को हुलाक टिकट टाँस भएको अनुसूची -७ अनुसारको सिफारिस सहितको फाराम,

●पतिको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र,

●विवाहदर्ता

●सम्बन्धित न.पा./गा.पा. का वडा कार्यालयको सिफारिस,

●विदेशी नागरिकता परित्याग सम्बन्धी कारवाही चलाएको निस्सा/ नेपालस्थित सम्बन्धित देशको कुटनीतिक नियोगको अधिकार पत्र,

●भीसा/पासपोर्ट

प्रमाण पुगेको दिन

कुनै शुल्क नलाग्ने

नागरिकता शाखा/स.प्र.जि.अ.

" "

"  "

१.७

नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपी

●हराएको वा जीर्ण भई लिनुपर्ने व्यहोरा, ना.प्र.प. जारी मिति, ना.प्र.प.नं., फोटो प्रमाणित भई सम्बन्धी न.पा./गा.पा.का वडा कार्यालयबाट सिफारिस भई रु २० को हुलाक टिकट टाँस भएको अनुसूची-२ फाराम,

●पुनारो वा जीर्ण सक्कल नागरिकता भए सक्कलै पेश गर्नु पर्ने,

●हराएको ना.प्र.प. को फोटोकपी

"  "

"  "

"  "

"  "

"  "

१.८

सम्बन्ध विच्छेद भई ना.प्र.प. लिनु पर्ने अवस्थामा

●न.पा./गा.पा. का वडा कार्यालयबाट रु २० को हुलाक टिकट टाँसिएको अनुसूची-२ फाराम, निवेदन र व्यहोरा खुल्ने सिफारिस पत्र

●सम्बन्ध विच्छेद प्रमाणपत्र, निवेदकको सक्कल नागरिकता, सनाखतका लागि पितातर्फका तीन पुस्ताभित्रका नातेदार ( नागरिकता र नाता प्रमाणित)

"  "

"  "

"  "

"  "

"  "

राहदानी

२.१

द्रुत सेवा सिफारिसका लागि राहदानी विभागबाट बनाउने

  • तोकिएको ढाँचामा स्पष्ट कम्प्युटर प्रिन्ट गरी  MRP फोटो टाँस भएको फाराम २(दुई) प्रति

● नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कल र सो को फोटोकपी साथै राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण दर्ता प्रमाणपत्र

●MRP फोटो ४ (चार) प्रति

●नावालकको हकमा नावालक परिचयपत्र

"  "

"  "

"  "

"  "

"  "

नावालक परिचयपत्र

● रु १० को हुलाक टिटक टाँस गरी न.पा./गा.पा. का वडा कार्यालयबाट सिफारिस भएको तोकिएको ढाँचाको नावालक परिचय पत्र निवेदन,

●बाबु/आमा अभिभावकको नागरिकताको फोटोकपी सहित सनाखत

●जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको फोटोकपी

  • यदी नावालक अध्ययन गर्ने विद्यार्थी भएमा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको फोटोकपी

●पासपोर्ट साइजको फोटो ३ (तीन) प्रति ।

प्रमाण पुगेको दिन

कुनै शुल्क नलाग्ने

प्रशासन शाखा/ स.प्र.जि.अ.

"  "

"  "

भारतीय पेन्सनर सम्बन्धी

●रु १० को हुलाक टिकट टाँस भएको निवेदन,

●पेन्सनपट्टाको फोटोकपी,

●नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी,

●पारिवारिक पेन्सन तथा अन्य सेवा सुविधा बारेको गा.पा./न.पा. का वडा कार्यालयको सिफारिस,

●नाम, थर फरक परेको भए दुवै नाम, थर गरेको व्यक्ति एउटै भएको व्यहोराको गा.पा./न.पा.का वडा कार्यालयको सिफारिस

 ●नाता प्रमाणित,

●मृत्यु भएको भए मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र,

●प्रहरी सर्जमिन मुचुल्का ।

निवेदन परेकै दिन कारवाही भई प्ररहरी सर्जमिन मुचुल्का प्राप्त भएकै दिन

"  "

"  "

"  "

"  "

पारिवारिक विवरण प्रमाणित

●मृतक पेन्सनरको पेन्सनपट्टा र नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी,

●गा.पा./न.पा. का वडा कार्यालयको सिफारिस,

●नाता प्रमाणित,  

●सर्जमीन मुचुल्का ।

निवेदन परेकै दिन कारवाही भई प्ररहरी सर्जमिन मुचुल्का प्राप्त भएकै दिन

"  "

"  "

"  "

"  "

शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा नाम,थर उमे आदी सच्याउने

!#

●रु १० को हुलाक टिकट टाँस भएको व्यहोरा सहितको निवेदन,

●नागरिकता प्रमाणपत्र र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको फोटोकपी,

●विद्यालयको सिफारिस (फोटो प्रमाणित सहित),

●गा.पा./न.पा. का वडा कार्यालयको सिफारिस,

●शिक्षा समन्वय इकाईले गरेको सिफारिस, आवश्यक परेमा साक्षीहरु उपस्थित गराउन, सर्जमिन बुझ्न सकिने ।

प्रमाण पुगेको दिन

"  "

"  "

"  "

"  "

आदीवासि जनजाती/दलित प्रमाणित

●रु १० को हुलाक टिकट टाँस भएको व्यहोरा सहितको निवेदन,

●गा.पा./न.पा. का वडा कार्यालयको जाती खुलेको सिफारिस,

●नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी,

आवश्यक परे सम्बन्धित आयोगको सिफारिस।

"  "

"  "

"  "

"  "

"  "

अन्य सिफारिस

●रु १० को हुलाक टिकट टाँस भएको व्यहोरा सहितको निवेदन,

●गा.पा./न.पा. का वडा कार्यालयको व्यहोरा खुलेको सिफारिस,

●नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी,

 

"  "

"  "

"  "

"  "

"  "

मुद्दा सम्बन्धी

●विभिन्न ऐन द्धारा प्रदत्त अधिकार अन्तरगतका मुद्दाहरु,

●रीत प्रकृया पुर्याई दायर गर्नु पर्ने,

 ●मुद्दाको अंग पुगे पछि फैसला गरिने ।

"  "

"  "

मुद्दा शाखा स.प्र.जि.अ.

"  "

"  "

८.१

धरौटी फिर्ता

●धरौटी फिर्ता माग गरेको निवेदन

अन्तिम फैसला भई पुनरावेदन म्याद समाप्त भएपछि

"  "

"  "

"  "

"  "

८.२

जनसरोकारका गुनासो वा ठाडो उजुरी

●व्यहोरा खुलेको निवेदन, परिचय खुल्ने निवेदनन, परिचय खुल्ने प्रमाण र सम्भव भए अन्य प्रमाण

सोही दिन

"  "

"  "

"  "

"  "

८.३

शान्ति सुरक्षाको लागि निवेदन

●रु १० को हुलाक टिकट टाँस भई व्यहोरा खुलेको निवेदन सुरक्षा खतरा देखिने कुनै प्रमाण भए सो को फोटोकपी

यथाशक्य छिटो

"  "

"  "

"  "

"  "

८.४

भ्रष्टाचार, अनियमितता सम्बन्धी

●निवेदकको पहिचान खुल्ने कागजात, कुन व्यक्ति वा संस्थाले के अनियमितता वा भ्रष्टाचार गरेको हो स्पष्ट खुलेको निवेदन, ●अनियमितता वा भ्रष्टाचार गरेको तथ्य आधार वा प्रमाणहरु ।

यथाशक्य छिटो

"  "

"  "

"  "

"  "

हातहतियार सम्बन्धी

९.१

नयाँ ईजाजत पत्र

●नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी सहित रितपूर्वकको निवेदन,

●निवेदको निरोगिता सम्बन्धी स्वीकृत चिकित्सकबाट जारी भएको प्रमाणपत्र,

●हतियार राख्नुपर्ने प्रयोजन र आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति खुलेको सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस,

●चालचलन/गतिविधि सम्बन्धी प्रहरी प्रतिवेन ।

प्रमाण पुगेको दिन

रु १० को टिकट र नियमावलीमा तोकेको रकम

 

 

 

९.२

नामसारी

●रु १० को हुलाक टिकट टाँस भएको निवेदन,

●ना.प्र.प. को फोटोकपी,

●इजाजतपत्र र हातहतियार नामसारी कागजात,

●प्रहरी प्रतिवेदन,

●इजाजतपत्रवालाको मृत्यु भएको भए मृत्यु दर्ता

●नाता प्रमाणित,

●हकदार खुलाई गा.पा./न.पा. का वडा कार्यालयले गरेको सिफारिस पत्र।

प्रमाण पुगेको दिन

"  "

"  "

"  "

"  "

९.३

नविकरण

●रु १० को टिकट टाँस भएको निवेदन, नागरिकताको फोटोकपी,

●सक्कलै इजाजतपत्र र सो को फोटोकपी,

लाग्ने शुल्क

१. १२ बोर र २२ बोर बन्दुक

२. टोटावाल बन्दुक

३. भरुवा बन्दुक

म्यादभित्र नविकरण नभएकालाई निम्म थप दस्तुर लिई नविकरण गर्न सकिनेछ : ३५ दिन सम्म २५%, तिन महिना सम्म ५०%, सोही बर्षको अन्तसम्म १००%,  १ बर्ष सम्म १०००.–,दुई बर्ष सम्म १५००।- तिनबर्ष सम्म २०००।- चार बर्ष सम्म रु २५००।- र पाँच बर्ष सम्म ३०००।-

निवेदन परेकै दिन

रु १०००

"  "

"  "

"  "

९.४

इजाजतपत्रको प्रतिलिपी

●निवेद


सम्पर्क


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोल्पा

ठुलीभेरी-३, दुनै,डोल्पा

087-550033

087-550133

daodolpa@moha.gov.np
daodolpa2076@gmail.com

हामीलाई फलो गर्नुहोस्


Terms of Use | Privacy Policy

महत्त्वपूर्ण लिंकहरु


कार्यालय समय


  • 10:00 AM - 5:00 PM (Normal Working Days, Sunday to Thursday)
  • 10:00 AM - 3:00 PM (Friday)

पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2079-04-20 11:03:20

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोल्पा

Powered By: ProActive Developers